Všeobecné obchodní podmínky

www.Uhli-brikety.cz


Prodávající:
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Uhli-Brikety.cz . Přesné obchodní údaje naleznete na stránce „Kontakt společnosti MB autodoprava Bláha".

Kupující:
Kupující je koncový spotřebitel.

1. Úvodní ustanovení

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Tyto Obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.

2. Objednávka

Objednávky zboží
Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuální prodejně.
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

Potvrzení objednávky
Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Zrušení objednávky
Objednávku lze zrušit bezplatně pouze před jejím dodáním (tj. předáním přepravci prodávajícím), a to telefonicky nebo písemně e-mailem s uvedením čísla objednávky a výslovnou žádostí o její zrušení. Udělejte to prosím v co nejkratší době, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. Pokud je zboží v momentě zrušení objednávky již zabaleno a připraveno k předání přepravci, pak bude kupujícímu vyfakturováno balné a poplatek za storno dodávky zboží v celkové výši 50,-Kč.
Jestliže dojde k situaci, kdy nebudeme schopni zboží dodat - z důvodu např. nedodáním výrobcem, provedeme storno objednávky a budeme Vás ihned informovat.

Nepřevzetí a odmítnutí zásilky
V případě nepřevzetí či odmítnutí převzetí zásilky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou zboží tam i zpět, a to včetně balného, storno poplatku, poloviny doběrečného a dalších případných nákladů prodávajícího souvisejících s nepřevzetím či odmítnutím zboží. Částka je odvislá zejména od objednaného způsobu dopravy zboží. Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí tyto náklady cca 300,-Kč. Úhrada těchto nákladů bude kupujícímu vyčíslena ve faktuře zaslané na adresu jím uvedenou v objednávce, se splatností 14 dní od jejího vystavení.

3. Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.
Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.
Součástí ceny zboží není jeho doprava kupujícímu.

4. Platební podmínky

Placení
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, dobírkou u zvoleného přepravce. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Způsob platby
- Zboží je zasláno na dobírku přes Českou Poštu, doba doručení je 1-3 dny od expedice: Cena objednaného zboží se navyšuje o 40,-Kč.
- Zboží je zasláno na dobírku přes kurýrní službu PPL, doba dodání 1 den od expedice: Cena objednaného zboží se navyšuje o 40,-Kč.

- Zboží je zasláno na dobírku přes Toptrans, doba doručení je 1 den od expedice: Cena objednaného zboží se navyšuje o 40,-Kč.
- Platba hotově při vyzvednutí na prodejně: ZDARMA

5. Dodací podmínky

Cena dopravy:
- Česká Pošta - cena: 191,- Kč s DPH do 30 kg
Přepravní služba, která zboží doručí až k Vám domů. Obvyklá doba dodání 1-3 dny.
Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště.

Oznámení příchodu zásilky bude provedeno doručovací službou SMS zprávou na Váš mobilní telefon,

event. elektronickou zprávou (e-mailem) na Vaši e-mailovou adresu.

- PPL kurýrní služba - cena: 180,- Kč s DPH do 10 kg

- PPL kurýrní služba - cena: 260,- Kč s DPH od 10 kg do 30 kg

- PPL kurýrní služba - cena: 500,- Kč s DPH od 30 kg do 50 kg
Přepravní služba, která doručí zboží až k Vám domů, do zaměstnání apod. Před doručením zásilky budete telefonicky kontaktováni. Obvyklá doba dodání 1 den.

- Toptrans – cena: 499,-Kč s DPH od 50 kg do 100 kg

- Toptrans – cena: 699,-Kč s DPH od 100 kg do 300 kg

-Toptrans – cena: 1299,-Kč od 300 kg


- Osobně na prodejně - cena: ZDARMA
Zboží si můžete vyzvednout na naší prodejně.

Dodací lhůta
Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě, případně osobní převzetí zboží kupujícím v prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. O částečných dodávkách prodávající informuje kupujícího předem prostřednictvím e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží v termínu a na místě, které si sám v objednávce určil, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až do plné výše kupní ceny dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Expedice a přechod rizika
Pokud není smluvními stranami dohodnut zvláštní způsob balení, je zboží odesláno v papírové krabici, obálce nebo v balicím papíru dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím k přepravě dopravci či v případě osobního odběru kupujícím.

6. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč. Z. Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit.
Po vrácení takového zboží Vám bude vrácena plná částka hodnoty zboží, za jakou jste ho u nás zakoupili. Částka vynaložená na přepravu a používání obalových materiálů Vám vrácena nebude. Při zasílání zboží zpět nám napište Vaše číslo účtu, na který Vám máme převést vracenou částku. V případě, že nám Vaše číslo účtu nesdělíte, bude vrácená částka zaslána poštovní složenkou na Vaši adresu, ale bude Vám za to odečten poplatek 35,- Kč, což je cena poštovní poukázky typu C.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele - na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Podmínky pro vracení zboží:
- zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
- zboží nesmí být jakkoliv poškozeno
- zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo výdejové místo prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Podrobnější podmínky najdete na stránce REKLAMACE.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Veškeré uvedené informace o zboží jsou námi ověřené. Většinu fotografií vyobrazeného zboží jsme zhotovili a není dovoleno je bez našeho souhlasu používat k další propagaci zboží.

8. Osobní údaje

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou MB autodoprava Uhli-brikety.cz - Bláha Michal, bez souhlasu vlastníků těchto dat.

Kupující uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním údajů poskytnutých při nákupu zboží. Souhlas uděluje společnosti MB autodoprava Bláha, za účelem dalšího marketingového zpracování, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků a to hlavně v souvislosti s dopravci a kontaktování ohledně informací dopravy objednaného zboží, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může kupující kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2012.